0
0

آموزش زبان سطوح نوجوانان

فرزندانتان را 2 زبانه پروزش دهید

Raise your child Bilingual
سطوح نوجوانان Teenagers’ Levels
Units course book terms
Beginner
1-3 Teen2Teen 1 Term 01
4-6 Teen2Teen 1 Term 02
7-9 Teen2Teen 1 Term 03
10-12 Teen2Teen1 Term 04
Elementary
1-3 Teen2Teen 2 Term 05
4-6 Teen2Teen 2 Term 06
7-9 Teen2Teen 2 Term 07
10-12 Teen2Teen 2 Term 08
Pre-Intermediate
1-3 Teen2Teen 3 Term 09
4-6 Teen2Teen 3 Term 10
7-9 Teen2Teen 3 Term 11
10-12 Teen2Teen 3 Term 12
Intermediate
1-3 Teen2Teen 4 Term 13
4-6 Teen2Teen 4 Term 14
7-9 Teen2Teen 4 Term 15
10-12 Teen2Teen 4 Term 16