0
0

آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی

با یادگیری زبان از زمان پیشی بگیرید

Speed uo your English with Turbo Learning
آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی آموزشگاه ملل بندرعباس
مکالمه فشرده Crash Courses Outline
sessions Units course book terms
15 1-12 AEF starter Term 01
15 1-12 AEF 1 Term 02
15 1-6 AEF 2 Term 03
15 7-12 AEF 2 Term 04
15 1-5 AEF 3 Term 05
15 6-10 AEF 3 Term 06
15 1-5 AEF 4 Term 07
15 6-10 AEF 4 Term 08
15 1-5 AEF 5 Term 09
15 6-10 AEF 5 Term 10