0
0

Guess Bless

Guess Bless

حدس کلمات

رده سنی: 8 تا 12 سال

تعداد : 2 تا 7 نفر

سطح : مبتدی

زمان: 10دقیقه (با توجه به دانش آموزان متغیر)

نحوه اجرا:

برای شروع بازی مدرس مربوطه کلمه ای دردایره مرکزی بازی می نویسد، سپس از دانش آموزان می خواهد که کلمات مربوط به کلمه درون دایره را بگویند؛ پس از اتمام نوشتن کلمات مدرس از دانش آموزان می خواهد چشم های خود را بسته و او یکی از کلمات را پاک می کند و دانش آموزان با باز کردن چشم هایشان کلمه پاک شده را حدس بزنند؛ در هر مرحله از پاک کردن کلمات اولین شخصی که حدس بزند امتیاز می گیرد و دانش آموزی که بیشترین امتیاز را کسب کند برنده بازی اعلام می شود.