0
0

Back Write

Back Write

پشتم چی نوشتی!

رده سنی: 8 تا 12 سال

تعداد: بیشتر از 4 نفر

سطح : مبتدی

زمان: 15دقیقه (با توجه به تعداد دانش آموزان متغیر)

مواد مورد نیاز: مداد، برگه به تعداد دانش آموزان

نحوه اجرا:

مدرس ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کند، وبرگه ها را روی پشت زبان آموزان می چسپاند، مدرس اعضای هر گروه می خواهد پشت به هم به ایستند و مدرس به نفر اول هر گروه یک کلمه میگوید و از او میخواهد بدون اینکه کلمه را تکرار کند، روی برگه ای که پشت هم گروهی اش است بنویسدو نفر بعدی از روی حرکت مداد روی پشتش کلمه را حدس بزند و روی پشت نفر بعدی بنویسد، به هر گروه چندین کلمه گفته می شود، هر گروهی کلمات بیشتری را درست حدس زده باشند برنده بازی اعلام می شوند.