0
0

جاسوس

نام بازی: جاسوس (SPY)

 

تعداد بازیکنان:۳تا۱۴نفر

 

مهارت ها:خوب فکر کردن،خلاقیت در پرسش سوال

 

شیوه بازی:بازی اسپای یا جاسوس یک بازی گروهی‌ست که دور هم جمع می‌شوند تا با پرسیدن سوال از یکدیگر جاسوس را پیدا کنند.

هنگام شروع بازی تمام افراد کارت خود را میبینند.کلمه برای همه یکسان است جز جاسوس.جاسپس کلمه را نمیداند.

بازی با سوال کردن یک نفر از نفر دیگه شروع میشود.برای مثال (آب یا خشکی؟)فردی که از او سوال پرسیده شده است باید جواب بدهد و نمیتواند از پرسشگر،سوال دیگری بپرسد.بعد از پاسخ دادن نوبت او میشود که سوال بپرسد.همین روند تا وقتی بازی تمام شود ادامه دارد.

نکته:اگر فردی از شما سوال بپرسد،شما نمی توانید بعد از جواب دادن سوالش از پرسشگر سوال بپرسید ،باید فرد دیگری را انتخاب کنید.

در هر لحظه از بازی،یک بازیکن میتواند برای خروج بازیکنی که مشکوک به جاسوس بودن هست،رای گیری کند.اگر تعداد افرادی که را میدهند برابر باشد با تعداد شهروندان (تعداد تمام بازیکنان-تعداد جاسوس‌ها)،بازیکن مورد رای از بازی خارج میشود. هر بازیکن مورد رای از بازی یک بار میتواند فرد دیگری را متهم کند برای او رای گیری برگذار کند،پس از این قابلیت عاقلانه استفاده کنید.

 

اگر رای گیری برای خروج بازیکن موفقیت آمیز بود،بازیکن باید اعلام کند که جاسوس است یا نه. اگر بازیکن اخراجی جاسوس بود بازی به پایان میرسد.جاسوس در لحظه میتواند حدس بزند که کلمه چیست و اگر درست گفته باشد برنده بازی می شود.