0
0

آموزش انگلیسی برای مشاغل

آموزش زبان انگلیسی ویژه مشاغل
منبع دوره عنوان دوره به انگلیسی عنوان دوره به فارسی
Electronics انگلیسی برای الکترونیک
Business English انگلیسی برای امور بازرگانی
Beauty Salon انگلیسی برای امور آرایشی و بهداشتی
Finance انگلیسی برای امور مالی
Banking انگلیسی برای امور بانکداری
Electrician انگلیسی برای برق کاری
Medical انگلیسی برای پزشکی
Nursing انگلیسی برای پرستاری
Police انگلیسی برای پلیس
Tourism انگلیسی برای توریسن
Accounting انگلیسی برای حسابداری
Law انگلیسی برای حقوق و قضا
Information Technology انگلیسی برای فناوری اطلاعات
Construction انگلیسی برای امور ساختمانی و عمرانی
Engineering انگلیمی برای علوم ههندسی
Command & Control انگلیسی برای فرهاندهی و کنترل نظاهی
Agriculture انگلیسی برای کشاورزی
Plumbing انگلیسی برای لوله کشی
Mechanics انگلیسی برای مکانیک
Petroleum انگلیسی برای نفت و گاز
Navy انگلیسی برای نیروی دریایی
Aire Force انگلیسی برای نیروی هوایی
Sports انگلیسی برای ورزش
Hotels & Catering انگلیسی برای هتلداری
Civil Aviation انگلیسی برای هوانوردی